Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

 

1.                   Toepasselijkheid

                       Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling/massage en transactie tussen Diana Zwols                           van Artemisia Praktijk voor Natuurgeneeskunde, hierna te noemen “de therapeut” en de cliënt.                           Deze Algemene Voorwaarden, alsmede de op de website vermelde informatie kunnen door                                   Praktijk Artemisia te allen tijde worden gewijzigd.

 

2.                   Diensten

                       De therapeut zal de behandelingen/massages naar beste inzicht en vermogen en in                                                     overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren volgens de richtlijnen van de                           GAT-beroepscode. De behandelingen/massages zijn geen vervanging van de behandelingen                                 door reguliere artsen/specialisten.  Praktijk Artemisia behoudt zich het recht voor een cliënt

                       van behandeling/massage uit te sluiten.  

                       Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

                       Ale informatie van de cliënt, verkregen bij de uitvoering van de behandelingen/massages,                                       worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt                         wordt deze informatie niet aan derden verstrekt. Zie ook in Privacybeleid.  

 

3.                   Contra-indicaties

                       Bij of voorafgaand aan een eerste afspraak wordt een anamnese afgenomen. Bij bepaalde                                       symptomen, de zogeheten contra-indicaties kan Praktijk Artemisia besluiten om de                                                   behandeling  niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te                                             verwijzen naar de (huis)arts.

 

4.                   Maken/annuleren afspraken

                       Afspraken voor bezoek of behandeling worden altijd via e-mail, telefonisch, Whatsapp of                                       mondeling gemaakt. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Bij het maken van                           een afspraak stemt de cliënt in met de algemene voorwaarden zoals op deze pagina vermeld.

 

                      Annuleren of verzetten van een afspraak dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak te                            geschieden. Is dat niet het geval dan is Praktijk Artemisia helaas genoodzaakt het tarief voor het                        consult in rekening te brengen.  Indien de cliënt te laat op een afspraak verschijnt dan wordt de                          verloren tijd ingekort op de behandeling/massage, waarna toch het tarief voor het gehele                                        consult in rekening wordt gebracht.  

 

5.                   Tarieven en betaling

                        De therapeut vermeldt alle tarieven van behandelingen/massages zichtbaar op de website van                            de praktijk en in de praktijk zelf. De behandelingen/massages zijn vrijgesteld van BTW.                                              Betaling  geschiedt direct na de behandeling/massage per pin, contant of per overboeking/                                    betaalverzoek. Bij overboeking/betaalverzoek dient het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen                            te zijn overgemaakt. Bij uitblijven van de betaling wordt na herinneringen en aanmaningen de                              vordering ter incasso uitbesteed aan een incassobureau of deurwaarder. De kosten die                                            daarmee zijn gemoeid, komen volledig voor rekening van de cliënt.

 

6.                   Vergoeding

                       De therapeut, werkzaam bij Praktijk Artemisia, is aangesloten bij beroepsorganisatie CAT en                               overkoepeling RBCZ. Hierdoor kunnen behandelingen/massages (deels) voor vergoeding in                                 aanmerking komen door de zorgverzekeraar. Praktijk Artemisia heeft geen enkele                                                       verantwoordelijkheid met betrekking tot het declareren van de zorgkosten en de vergoeding                               bij de zorgverzekering.  

 

7.                   Intake van uw gezondheid

                       Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist, of gebruikt u                         medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, dan dient u dit te vermelden. Ook                                                   zwangerschap, zwanger wilt worden ten tijde van (aanvang van) de behandelingen, of als er                                   problemen zijn bij de aanwezige zwangerschap, dan moet dit beslist worden gemeld.  Praktijk                               Artemisia is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het niet volledig inlichten van                           de medische informatie die voor de behandeling/massages van belang zijn.  

 

                       Bij kinderen tot 16 jaar dienen beide ouders/wettelijk vertegenwoordigers een                                                             toestemmingsverklaring te ondertekenen alvorens tot behandeling kan worden overgegaan.                               Kinderen van 12 tot 16 jaar zijn mede beslissingsbevoegd en hebben het laatste woord. Vanaf                             16 jaar zijn de kinderen zélf beslissingsbevoegd.  

 

                       De therapeut zal de cliënt nooit adviseren geen arts te raadplegen! 

                       Aan de zijde van de therapeut geldt een inspanningsverplichting. Alhoewel het niet vaak                                         voorkomt, bestaat de mogelijkheid dat de behandelingen/massages niet het gewenste resultaat                         hebben. Daarom wordt in eerste instantie een traject van zes behandelingen/ massages                                           gepland. De cliënt kan het behandeltraject te allen tijde tussentijds beëindigen. Alhoewel                                       opgave van reden niet verplicht is, stelt de therapeut het wél zeer op prijs op de hoogte te                                       worden gesteld van de reden.  

  

8.                   Aansprakelijkheid

                       De therapeut is verzekerd tegen aansprakelijkheid voor beroep en bedrijf bij AON                                                       Verzekeringen.  

 

9.                   Klachten

                       Bent u om een of andere reden niet tevreden of heeft u een klacht, dan kunt u dit te allen tijde                             bekend maken bij Praktijk Artemisia. Wij gaan graag in gesprek om samen tot een oplossing te                             komen. Komen wij er samen niet uit, dan is er de mogelijkheid om via de beroepsorganisatie en                           het GAT (geschillencommissie voor de WKKGZ) bemiddeling aan te vragen. Via deze instanties                           zal de klacht dan verder behandeld worden. Klachten kunnen schriftelijk of per mail kenbaar                               gemaakt worden.  

 

10.                WKKGZ

                       Praktijk Artemisia valt als CAT Therapeut onder het WKKGZ klachtrecht bij de

                       Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks-erkende en volledig                                       onafhankelijke WKKGZ geschillencommissie. Voor meer informatie over GAT:

                       https://gatgeschillen.nl  

 

 

 

11.                Waarneming

                       Ingeval van langdurige afwezigheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden is er een                                                         waarnemingsovereenkomst afgesloten met collega-therapeuten.

 

12.                Recht

                       Op elke overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.                         In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de                                                 Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.